විවුර්ත විබාගයෙන් අද්‍යාපන අද්‍යක්ශකවරුන් තෝරාගැනීම

art-supplies-brushes-rulers-scissors-159644.jpeg

අද්‍යාපන කාර්යාලයක එක එක විෂයයන් බාරව වෙනවෙනම අද්‍යක්ශවරුන් සිටින බව බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා ඇතය් සිතමි සිංහල විෂය අද්‍යක්ශක ඉංග්‍රීසි විෂය අද්‍යක්ශක ගණිතය විෂය අද්‍යක්ශක විද්‍යාව විෂය අද්‍යක්ශක ප්‍රාථමික විෂය අද්‍යක්ශක ආදී වශයෙනි අදාල විෂය සම්බන්ද ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම ඔවුන්ට හරියාකාරව අදාල විෂය උගන්වන අයුරු කියාදීම ගුරු ගැටළු වලට පිළියම් යෙදීම ආදී වැඩ කටයුතු රාශියක් ඔවුන්ට බාරව ඇත

පෙර කාලයේ විෂය අද්‍යක්ශකවරයෙක් වසයෙන් පත්වන්නේ පළපුරුදු දක්ස ගුරුවරුන්ය                    නමුත් මේ කාලයේ සිටින සමහර විෂය අද්‍යක්ශකවරුන් කිසිදා පාසලක උගන්වා නැති අයබව ඔබ දන්නවාදැයි නොදනිමි

එමෙන්ම මේ කාලයේ සිටින සමහර කොට්ටාස  අද්‍යක්ශකවරුන් කිසිදා පාසලක උගන්වා නැති කිසිදා පාසලක විදුහල්පති තනතුරක් දරා නැතිඅයබව ඔබ දන්නවාදැයි නොදනිමි

එය හරියට කිසිදා ක්‍රිකට් ගසානැති කෙනෙක් අම්පයර් කෙනෙක්වුනා වගේය                                        කවදාවත් වාට්ටුවක වැඩකරනැති දොස්තර කෙනෙක් ඩී එම් ඕ කෙනෙක්වුනා වගේය

මෙය මෙසේ සිදුවුනේ කෙසේද

රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයට විවුර්ත තරග විබාගයෙන් පරිපාලන නිලදාරීන් බඳවා ගන්නා බැවින් ඒ ආකාරයටම විෂය අද්‍යක්ශකවරුන්ද තෝරාගතහැකියය් සිතූ ඇතැම් බලධාරීන් එලෙස විවුර්ත තරග විබාගයකින් විෂය අද්‍යක්ශකවරුන්ද බඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම නිසාය

මෙහිදී එම විෂය අද්‍යක්ශකවරුන්ට කරන්නට දෙයක් නැත ඔවුන් පැමිණ ඇත්තේ ඔවුන් බඳවා ගත්නිසාය

රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයට විවුර්ත තරග විබාගයෙන් පරිපාලන නිලදාරීන් බඳවාගන්නා නමුත් කවදාවත් ගුරුවරයෙක්ව සිට නැති අය ගුරුවරුන් පුහුණු කරවන විෂය අද්‍යක්ශකවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීම හරියය් ඔබ සිතන්නේද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s