නිරාමිස සැපය

ancient antique asia asian
Photo by imagesthai.com on Pexels.com

නිරාමිස සැපය                                                                                                                                    සැප ජාති තුනක් තියනව 1 ) සාමිස සැපය 2 ) ආමිස සැපය 3 ) නිරාමිස සැපය   යනුවෙන්  සාමිස සැපය කියන්නේ කාම වස්තු ගැන හිතල විඳින සැපය    මම මෙහෙම උනොත් මෙහෙම සැප විඳිනව කියල විඳින සැපය   මිනිස්සු වැඩිදෙනෙක් මේ සැප විඳිනව මේ සැපය කාම සැපයක්    ආමිස සැපය කියන්නේ ඒ හිතපු කාම වස්තු තමන් අයිති කරගෙන අත්පත් කරගෙන විඳින සැපය          එයත් කාම සැපයක්    නමුත් අර හිත හිතා සාමිස සැප විඳපු කාම වස්තුව අත්පත් කරගෙන ආමිස සැප විඳින විටම මිනිස්සුන්ට තේරුම් යනවා මම හිතපු තරම් සැප මේකේ නැහැ කියල   එතකොට ඉතින් ආයෙත් වෙනින් සැපක් ගැන හිතමින් එය හොයාගෙන යනවා

සාමිස සැපය ආමිස සැපය විඳ විඳ එහි අතෘප්තිමත් බවින් දුක් පීඩා විඳ විඳ ඉන්න මිනිස්සුන්ට නිරාමිස සැපය කියල දෙයක් තියන බව හඳුන්වල දෙන්නෙ බුදුවරයන්වහන්සේ නමක් විසිනුය්

සාමිස සැපය ආමිස සැපය දෙකේම තියෙන්නේ කාම සැපය දෙකේම තියෙන්නේ දැවිල්ලක් මදිවීමක් අතෘප්ත්තියක්

නමුත් නිරාමිස සැපය ඊට වඩා හුගක් සැපවත් එහි මදිවීමක් දැවිල්ලක් අතෘප්ත්තියක් නැහැ එහි තියෙන්නෙ නිවීමක් සැනසීමක්

නමුත් අනුවන අයට එය දකින්න බැහැ

පෘථක්ජන මිනිස්සු වැඩිපුරම හොයන්නෙ  සාමිස සැපය ආමිස සැපය එයට හේතුව තමය් අනන්ත සංසාර ගමනෙදි මිනිස්සු විඳල තියන මිනිස්සු  දන්න සැපය එය  වීම

බුද්ධ ධර්මය සාමිස සැපය ආමිස සැපය අගය කරන්නෙ නැති හින්ද අනුවණ අය බුද්ධ ධර්මයට කැමති නැහැ මිනිස්සු බයයි මෙයින් මේ තියන සැපත් නැතිවෙය් ද කියල පෘථක්ජන මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඊට වැඩිය උසස් නිරාමිස සැපයක් තියනබව සාමිස සැපය ආමිස සැපය කියන්නෙ ලාබ සැප නිරාමිස සැපය ලාබ සැපයක් නෙවෙය් එය දකින්න පුළුවන් ප්‍රජ්නාවන්ත කෙනෙකුට විතරය්

එක්තරා මහරජ කෙනෙක් සත් දවසක් නොනැවතී වහින මහ වැස්සේ තල් අත්තක් ඉහලගෙන පිණ්ඩපාතේ වඩින හාමුදුරුනමක් සීමැදුරු කව්ලුවෙන් දැකල හුඟක් දුක්වෙලා තියනව අනේ මම කවදා මෙවන් වූ සැපයක් ලබම්ද කියල

නිරාමිස සැප ගැන ලිපියකින් කරුණු දක්වන්න අසීරුය් හඳුන්වන්න විතරය් පුළුවන් බාසාවල භාවිතා කරන සංන්ජා අක්ෂර වලින් ඒ දේවල් විස්තර කරන්න බැහැ

එය තමුන් අත්විඳලා දන ගන්න ඕන සැපයක්

සාමිස සැපය ආමිස සැපය විඳ විඳ එහි අතෘප්තිමත් බවින් දුක් පීඩා විඳ විඳ ඉන්න ලෝකසත්වයාට  නිරාමිස සැපය කියල දෙයක් තියන බව හඳුන්වල දෙන්නෙ බුදුවරයන්වහන්සේ නමක් විසිනුය්

එය අත්විඳීමට යා යුතු පාර කියාදෙන්නෙ බුදුවරයන්වහන්සේ නමක් විසිනුය්

ඉතින් නුවණැති අය ලාබ බොරු සැපවලට රැවටෙන්නේ නැතුව රැවටිලා කෙළවරක් නැතුව දුක් විඳ විඳ ඉන්නේ නැතුව දුක් විඳින ලෝක සත්වයා වෙත මහා කාරුණික බුදුවරයන්වහන්සේලා විසින් අනුකම්පාවෙන් පෙන්වා දේශනා කර ඇති විමුක්ති  මාර්ගය අනුගමනය කරමින් උතුම් වූ නිරාමිස සැපයට පත්වෙන්නට මග සකස්කර ගන්නව

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s