කෙලවරක් නැති හෙවිල්ල

කෙලවරක් නැති හෙවිල්ල

four person holding app banners
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

එම පුදුම ලෝකයට ගොස්බැලූවිට දැකගන්න ලැබුනේ හුගක් අය එහේමෙහේ දුවමින් ඉන්නා බවය

අසල සිටි එම ලෝකයේ කෙනෙකුගෙන් ඒ ගැන විමසා බැලුවෙමි

අර ගොල්ලො අර කොහෙද දුවන්නෙ  ඒ අය කෑම බීම බෙහෙත් ආදිය හොයන්න දුවනව

හො‍දයි අර අය

ඒ අය ඉන්න තැනක් හොයාගන්න දුවනව

හොදයි අර අය

ඒ අය අදින්න ඇදුම් හොයාගන්න දුවනව

හොදයි ඒව ඔක්කොම තියන අර අය කොහෙද දුවන්නෙ ඒ අය තමන්ගෙ බලාපොරොත්තු හරියටම ඉටුකරන දෙයක් හොයාගෙන දුවනව

කවදහරි ලැබෙයි නේද

නැහැ ලෝකයෙ එහෙම දෙයක් කවදාවත් ලැබෙන්නෙ නැහැ

හොදයි අර අය කොහෙද දුවන්නෙ  ඒ ගොල්ලො ලෝකයේ හරියටම සැප තියන තැනක්   හරියටම සැප ලැබෙන දෙයක් හොයාගන්න දුවනව

කවදහරි ලැබෙයි නේද

නැහැ ලෝකයෙ කවදාවත් එහෙම තැනක් එහෙම දෙයක් ලැබෙන්නෙ නැහැ

හොදයි අර අය කොහෙද දුවන්නෙ   ඒ අය ලෝකයේ තියන වටින දෙයක් හොය හොයා දුවනව

කවදහරි ලැබෙයි නේද

නැහැ ලෝකයෙ එහෙම දෙයක් කවදාවත් ලැබෙන්නෙ නැහැ

මෝඩ කමට නිකම් දුවල රැවටෙනව විතරයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s