පොජාතන්තරවාදය සහ සමාජවාදය – බටහිරයන්ගෙන් ඉගෙනගත් පොජාතන්තරවාදයෙන් හෝ බටහිරයන්ගෙන් ඉගෙනගත් සමාජවාදයෙන් අප රටෙහි ප්රස්ණ විසදීමට හැකිවන්නේ නැත

බටහිරයන්ගෙන් ඉගෙනගත් පොජාතන්තරවාදයෙන් හෝ බටහිරයන්ගෙන් ඉගෙනගත් සමාජවාදයෙන් අප රටෙහි ප්රස්ණ විසදීමට හැකිවන්නේ නැත

උන්ගේ දර්ශණයට අනුව යහපත් ආකාරයෙන් උපයන රුපියලට ඇත්තේද අධර්මයෙන් උපයන රුපියලට ඇත්තේද සමාන අගයකි

උන්ගේ දර්ශණයට අනුව නූගත් අයෙකුගේ චන්දයක ඇත්තේද බුද්ධිමත් අයෙකුගේ චන්දයක ඇත්තේද එක සමාන අගයකි

එය එසේවන්නේ කෙසේද

අපි අපේ රටට ගැලපෙන ආණ්ඩු ක්රමයක් සාදාගත යුතුව ඇත

එය කල යුතුය

people holding flags and posters while standing in front of building
Photo by Rosemary Ketchum on Pexels.com

එය කලහැක

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s